دکتر مهدی قهاری : مقالات چاپ شده

فهرست مقالات چاپ شده در مجلات ISI و علمي پژوهشي:
1-مهدي قهاري، عليرضا ميرحبيبي، عليرضا خاوندي، بررسي و ساخت فوم فيلتر آلومينايي، پنجمين كنگره سالانه انجمن مهندسين متالورژي ايران - تهران - آبان 1380
2-مهدي قهاري، عليرضا ميرحبيبي،‌ رويا آقابابازاده،‌ فصلنامه علم و آينده، پاييز 82
3- Roya Aghababazadeh, Ali Reza Mirhabibi, Brian Rand, Sara Banijamali, Jalil Pourasad, Mehdi Ghahari, Synthesis and characterization ofnanocrystalline titanium nitride powder from rutile and anatase as precursors, Surface Science, Volume 601, Issue 13, 1 July 2007, Pages 2881-2885
4- Paola Fabbri, Mehdi Ghahari, Francesco Pilati, Touradj Ebadzadeh, Roya Aghababazadeh, Ghasem Kavei, Novel approach to the synthesis of core-shell particles by sacrificial polymer shell method, Materials Letters, Volume 64, Issue 20, 31 October 2010, Pages 2265-2268
5- Mehdi Ghahari, Paola Fabbri, Francesco Pilati, Touradj Ebadzadeh, Roya Aghababazadeh, Hesari, Synthesis of photoluminescent core-shell silica particles by sacrificial polymer shell method,Nano, Vol. 5, No. 4 (2010) 221–22
6- Mehdi Ghahari, Roya Aghababazadeh ,Touradj Ebadzadeh,A. Mirhabibi, R. Brydson ,F. Najafi, Paola Fabbri, Synthesis of Suitable SiO2 Nano Particles as the Core in Core–Shell Nanostructured Materials, Jornal of Nanoscience and Nanotechnology, Vol. 11, 5311–5317, 2011
7-Preparation of persisted luminescence pigment and investigation of in glaze compatibility Ghahari, Aarabi, "Progress in Color, Colorants and Coatings Vol.5,No. 2,1-10,2012
8-قهاری، بررسي تأثير عوامل مهم در ساخت فيلترهاي فومي سراميكي بر پايه كاربيد سيليسيم بمنظور كاربرد در صنايع ريخته گري چدن، مجله مواد نوين، جلد 2، شماره 3، بهار 91
9-کبیر، قهاری، شفیعی، بررسی خواص نورتابی نانو ذرات رنگدانه Y2O3:Eu3+ سنتز شده به وسیله روش هم رسوبی در حضور مواد فعال سطحي مختلف، مواد پيشرفته و پوشش هاي نوين،جلد 1، شماره 1
10- پیمان نیا، سلیمانی، قهاری، نانومركب هاي سراميكي جوهر افشان، مطالعات در دنياي رنگ، تابستان 91، 2(1391)29-36
11-Ghahari, Highly luminescent yttria-silica core-shell nanoparticles by the sacrificial polymer shell method Ceramics International 39 (2013) 4513-4521
12-Mostafavi, Ghahari, Baghshahi "Synthesis of Mg2SiO4:Eu3+ by combustion method and investigating its Journal of alloys and compounds” 555 (2013) 62–67
13-مصطفوی، قهاری، باغشاهی، بررسي خواص نورتابي فورستريت دوپ شده با ديسپرسيوم به روش هيدروترمال، مواد پيشرفته و پوشش هاي نوين Vol.1,No.4, 2013297-304,3-14
14-بخشایش ، خمسه، شفیعی و قهاری، پوشش هاي نانوكامپوزيت معدني: بررسي خواص و كاربرد، مطالعات در دنياي رنگ
15-

Peymani nia, Soleimani, Ghahri, Production of a stable and homogeneous colloid dispersion of nano CoAl2O4pigment for ceramic ink-jet ink، Journal of the European Ceramic Society”

16-Kabir, Ghahari, Shafiyi”Co-precipitation synthesis of nano Y2O3:Eu3+with different morphologies and its photoluminescence properties، Ceramics International”
17-
18-
19-
20-
21-
22-
23-
24-
25-

فهرست مقالات چاپ شده علمي ترویجي:

1-سوسن رسولي و فاطمه اوشني، كاربردهاي حفاظتي نانوفناوري در پدافند غير عامل، جلد3 از 1-9
2-فاطمه اوشني، امير رضا مرندي و سوسن رسولي، روش‌هاي تهيه پوشش‌هاي نانو ساختاري TiO2 در فرآیند فتوکاتالیزوری راکتورهای ثابت، نشريه علمي-ترويجي مطالعات در دنياي رنگ، جلد 2 از 11-18
3-
4-
5-

فهرست برخي مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس‌ها :

1-

2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-
11-
12-
13-
14-
15-
16-
17-
18-
19-
20-
21-
22-
23-
24-
25-
26-
27-
28-
29-
30-

کلیه حقوق این وبگاه متعلق به پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ می باشد.
طراحی پرتالطراحی پرتال (طراحی پرتال) : آرانا نتورک